Aktivitetskalender

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Vedtekter for Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen

§ 1. - OMRÅDE

Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen (YNRR-K) er et samarbeidsorgan for kommunene Leka, Nærøy, Vikna og Nord-Trøndelag fylkeskommune i henhold til Kommunelovens § 27.

§ 2. – FORMÅL

YNRR-K skal:

* Arbeide med saker av felles interesse mellom kommunene og fremme regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng med det hovedmål å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har sin virksomhet i regionen.

* Utvikle nært og konkret samarbeid mellom 3 selvstendige kommuner og Nord -  Trøndelag fylkeskommune.

* Utvikle og ta i bruk den kompetanse som finnes i den enkelte kommune og legge til rette for en samordning av kommunale tjenester.

* Iverksette og sørge for at de oppgaver og vedtak som er pålagt av deltakerkommunene, blir gjennomført. Regionrådet skal ikke fungere som et nytt forvaltningsorgan, men ha en funksjon som et rådgivende samarbeidsorgan.

* YNRR-K kan samarbeide med aktuelle samarbeidspartnere også utenom regionen.

§ 3. - ORGANISERING

YNRR-K skal bestå av ordfører og varaordfører i hver av de 3 deltakerkommunene, samt ett medlem fra mindretallsgruppen.

Nord - Trøndelag fylkeskommune deltar med møte, forslags og stemmerett. Rådmennene i deltakerkommunene har møte-, tale- og forslagsrett og deltar i alle ordinære møter i YNRR-K

YNRR-K kan i enkeltsaker innkalle personer som har spesiell tilknytning til saksområdet.

YNRR-K konstituerer seg selv. Leder og nestleder velges blant ordførerne og for 1 år om gangen. Møter holdes etter behov eller når minst 1/3 av rådsmedlemmene krever det. Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er representert i møte. Her gjøres det unntak for fylkeskommunen.

Formannskapene og Fylkesrådet i de deltagende kommunene/ fylkeskommune innkalles minst en gang i året for felles orientering og drøfting av regionrådets arbeid.

Kommunene har selv ansvar for intern informasjon om regionrådets arbeid.

Møtene går på omgang mellom kommunene.

Leder har ansvar for saksforberedelse, møteinnkalling og møtereferat.

§ 4. – LEGITIMITET

Legitimitet i YNRR-K oppnås ved klare politiske føringer fra de deltagende kommunene, og ved at YNRR-K oppnår mergevinst utover hva den enkelte kommune kunne oppnådd alene. For å oppnå dette er YNRR-K avhengig av gode betingelser fra, og god kommunikasjon med, det enkelte kommunestyre, med drøfting i den enkelte kommune. Saker som fremmes for YNRR-K bør som prinsipp drøftes i formannskapet/kommunestyret først.  

Disse momentene er kritiske suksessfaktorer for Ytre Namdal Regionråd – Kystgruppen.

YNRR-K må arbeide for å oppnå konsensus i sakene. Det må imidlertid aksepteres at saker blir behandlet og vedtatt på et slikt nivå at det er linjene i den enkelte kommunes prinsipp som

følges. Dvs. at vedtak i YNRR-K ikke må være likt vedtaket i den enkelte kommune, men gjenspeile den kommunale politikken med samme retning.

§ 5 – VARIGHET/REVISJON AV VEDTEKTENE

Vedtektene og eventuelt vedtektsendringer skal godkjennes av alle deltakende kommuner og av fylkeskommunen.

§ 6 – ØKONOMI

Hver enkelt kommune dekker de ordinære driftsutgifter ved sin deltagelse i regionsamarbeidet. Regionrådet kan ikke oppta lån eller påføre deltakerkommunene økonomiske forpliktelser uten vedtak i den enkelte kommune. Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert av eksterne finansieringskilder.

YNRR-K må ha økonomi til å sikre egen drift samt sekretariat som ivaretar administrative oppgaver og saksbehandling

§ 7. – UTTREDEN

Uttreden skjer i henhold til § 27, pkt 2 i Kommuneloven.

§ 8. – OPPLØSNING

Oppløsning kan skje når alle deltakerkommuner/ fylkeskommunen er enig om dette. Kommunelovens § 27, pkt 3 legges til grunn for oppløsning så langt disse bestemmelsene er relevante.