Siste bevegelser

18/10/2010 - 14:47
15/10/2010 - 10:16
14/10/2010 - 14:00
14/10/2010 - 13:51
14/10/2010 - 09:29
06/10/2010 - 13:07
09/09/2010 - 20:22
09/09/2010 - 20:21

Aktivitetskalender

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

IKS-prosjektet

Strategisk plan 2010‐2015 ‐ Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal er førende for et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid i kommunene Leka, Vikna og Nærøy i perioden 2010 – 2015. Denne felles utviklingsplanen er et resultat av at Nærøy kommunes søknad til Kommunal‐ og regionaldepartementet (KRD) om omstillingsstatus (sept. 2008) og føringer fra KRD og Nord‐Trøndelag fylkeskommune om å legge denne søknaden til grunn for et ekstraordinært utviklingsprogram for regionen Ytre Namdal.
Strategisk plan 2010‐2015 ‐ Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal består av to deler:

Strategisk plan

Årlige handlingsplaner.
Strategisk plan har et tidsperspektiv fram til utgangen av 2015. Historikk og situasjonsvurderinger i dette strategidokumentet er basert på tilgjengelig statistikk og analyser, samt konkurransefortrinnsanalyse, regional samhandlingsanalyse og SMB Utvikling gjennomført i regionen av forprosjektet Omstilling Ytre Namdal høsten 2009. I tillegg er det gjennomført en rekke formelle og uformelle møter og intervjuer med et bredt utvalg av næringsaktører i regionen. Næringsaktørene har vist stor interesse for utvikling og gitt konstruktive innspill i prosessen.
Næringsstrukturen og det noe skjøre samhandlingsmønsteret mellom kommunene i Ytre Namdal bidrar til en rekke utfordringer knyttet til nyskaping og utvikling i regionen, ikke minst i forhold til fordeling av kompetanse, verdiskaping og sysselsettingsvekst. Nettopp derfor understrekes viktigheten av det regionale perspektivet i strategisk plan.
Planen skal være en felles plattform for hovedaktørene i næringsarbeidet i Ytre Namdal. Nyskapings‐ og utviklingsorganisasjonen skal i nært samarbeid med eierne, eksisterende bedrifter og nye gründere arbeide mot et felles mål – 250 nye arbeidsplasser i løpet av programperioden på 6 år.
Leka, Nærøy og Vikna kommuner har valgt Nyskapings‐ og utviklingsorganisasjonen som sitt arbeidsredskap i denne prosessen. Det er allerede fra gjennomføringen av forprosjektet opprettet et tett samarbeidsforhold til Nord Trøndelag fylkeskommune (NTFK), Innovasjon Norge (IN) og Fylkesmannen i Nord‐Trøndelag samt øvrige utviklingsaktører i regionen for å sikre innfrielse av målsettingen.
Nyskapings‐ og utviklingsorganisasjonen skal være den mest sentrale aktøren i gjennomføringa av nyskapings‐ og utviklingsplanen. Dette er imidlertid en ekstraordinær satsing, og skal komme i tillegg til det øvrige, etablerte nærings‐ og nyskapingsapparatet i Ytre Namdal. For kommunene innebærer deler av planen store utfordringer, ikke minst i forhold til områder som regionalt samarbeid, kultur, bolyst og infrastruktur/kommunikasjoner.
Nyskapings‐ og utviklingsorganisasjonen skal delta aktivt i regionale og interkommunale næringssatsinger. For næringsliv og befolkning vil deltakelsen først og fremst komme til uttrykk gjennom aktiv deltakelse i konkrete prosjekter.
I tillegg til de konkrete sysselsettingsmålene, anses det som strategisk viktig at regionen Ytre Namdal gjennom nyskapings‐ og utviklingsprogrammet klarer å bygge opp en egen, regional 3
Nyskaping og utvikling Ytre Namdal 2010-2015
kompetanse innen nyskapings‐ og utviklingsarbeid. Det vil derfor være et mål at Nyskapings‐ og utviklingsorganisasjonen etter avsluttet programperiode kan gå over i en varig struktur for videre næringsutvikling i Ytre Namdal basert på kunnskap og erfaring bygget opp gjennom denne programsatsingen.